Elállási jog

A Felhasználó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) alapján az Ügyfelet (Felhasználó/ Vásárló) (ha Felhasználónak minősül) elállási jog (a termék visszaküldésének joga, egyfajta visszaküldési garancia) illeti meg az interneten történő vásárlás esetén, és ezt a jogot néhány kivételtől eltekintve minden esetben gyakorolhatja.

Felhasználó/Felhasználó: a Ptk. alapján a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy, (így jelen esetben minden olyan természetes személy/magánszemély Ügyfél, aki nem egy vállalkozás részére vásárolja meg az adott, általa kiválasztott terméket)

Szolgáltató/Vállalkozás: a Ptk. alapján a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy (jelen esetben A Mato Kft.)

Mi az az elállási jog?

Az elállási jog azt jelenti, hogy internetes vásárlás esetén, azaz interneten (távollevők között) megkötött szerződés esetén jogszabályi felhatalmazás (lásd: Kormányrendelet, fentebb) alapján a Felhasználó egyoldalúan, indokolás nélkül visszaléphet és az általa vásárolt termék visszaküldése esetén kérheti Szolgáltatót, hogy az általa fizetett összeget fizesse vissza a számára, így a termék vételárát, illetve amennyiben azt ő fizette, a szállítási költségét is.

Az elállási jog kompenzálja azt, hogy a vásárlás előtt a Felhasználónak nem volt lehetősége a termék megvizsgálására, kipróbálására illetve üzembe helyezésére.

Fontos! Az elállási jog a Szolgáltatóval szemben illeti meg a Felhasználót. A Felhasználó azt át nem ruházhatja.

Az elállási jog gyakorlásának feltételei, részletszabályai:

Az elállási jog

  • egy termék megrendelése esetén a termék átvételétől
  • több terméknek egy (meg)rendelésben történő megrendelése esetén (amennyiben azok kiszállítása nem egyszerre történik) az utoljára átvett termék átvételétől
  • több tételből/darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott/átvett tételnek vagy darabnak az átvételétől

számított 14 naptári napon belül gyakorolható. A Felhasználónak nem szükséges indokolnia, miért kíván elállni a szerződéstől.

Az elállási jogát a Felhasználó a szerződés megkötésének napja, (azaz a termék megrendelésének visszaigazolása) és a termék megérkezésének/átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.

Ebbe a határidőbe (14 naptári nap) a termék átvételének napja nem számít bele.

Az Felhasználó az elállási jogát a Kormányrendeletben található nyilatkozat-minta felhasználásával vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, annak a Szolgáltató részére e-mail útján vagy postai úton történő megküldésével gyakorolhatja.

A nyilatkozatból egyértelműen ki kell tűnnie az Felhasználó elállási szándékának. A visszaküldési minta az ÁSZF utolsó oldalán található meg. Kérjük, csak abban az esetben töltse ki, ha a terméket vissza kívánja küldeni.

A termék visszaküldése: amennyiben a Felhasználó jelezte az Szolgáltató felé elállási szándékát, a terméket haladéktalanul, de legkésőbb egy termék esetén az átvételtől számított 14. napon, egy megrendelésben leadott, de nem egyszerre érkező termékek esetén a legutoljára átvett termék átvételi napjától számított 14. naptári napon belül vissza kell küldenie (postára kell adnia/át kell adnia a futárnak) a Szolgáltatónak.

A Felhasználó által viselt költségek: a termék visszaküldésének költségét az Felhasználó viseli.

A Szolgáltató felel a termék jellegének/tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot (azaz a termék rendeltetésszerű használatra alkalmasságának megállapításához szükséges használatot) meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért.

A Szolgáltató által viselt költségek: ha a Felhasználó eláll a szerződéstől, a Kereskedő haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 naptári napon belül köteles visszatéríteni az Felhasználó részére a termék vételárát és a szállítási költséget, (amennyiben azt a Felhasználó fizette) a Felhasználó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon, kivéve, ha a Felhasználó kifejezetten beleegyezett abba, hogy a Szolgáltató más fizetési módot alkalmazzon.

A Szolgáltató mindaddig visszatarthatja az Ügyfélnek fizetendő összeget (termék vételára +szállítási költség), amíg a terméket az Ügyfél vissza nem küldte/szolgáltatta vagy annak elküldését kétséget kizáróan nem igazolta.

Az elállási jog nem gyakorolható az alábbi termékeket/szolgáltatásokat illetően:

A szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést az Felhasználó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Felhasználó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

Olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac Szolgáltató által nem befolyásolható, a 14 napos határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

Olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Felhasználó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Felhasználó személyére szabtak;

Romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

Olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

Olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

Olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a Szolgáltató által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;

Olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a Szolgáltató a Felhasználó kifejezett kérésére keresi fel a Felhasználót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;

Lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a Felhasználó a csomagolást felbontotta;

Hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével

Nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;

Lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;

A nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a Szolgáltató a Felhasználó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Felhasználó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási/felmondási jogát.

A termék visszaküldésének feltételei, elállási jog gyakorlása:

A 14 napon belüli termék visszaküldési lehetőséggel legkésőbb az termék átvételétől számított 14. naptári napig élhet a Felhasználó, azaz visszaküldési űrlap kitöltése és a Szolgáltató részére történő elküldése a termék átvételétől számított 14 naptári napig lehetséges.

(A 14 napon belüli termékvisszaküldés lehetősége a természetes- és a jogi személyek számára egyaránt adott.)

A visszaküldeni kívánt terméket a Szolgáltató csak abban az esetben fogadja be, ha annak használata rendeltetésszerűen történt és a használat a termékben jelentős értékcsökkenést nem okozott. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a részére nem megfelelő állapotban és/vagy jelentős értékcsökkenéssel visszaküldött termékek befogadását elutasítsa.

A Szolgáltató elutasíthatja azon visszaküldött termék befogadását,

– amelyet nem rendeltetésszerűen használtak, amely a Felhasználónál fizikai sérülést szenvedett (különösen, de nem kizárólagosan: kopott, túlzott használat nyomai, karcos állapot, mechanikus és/vagy elektromos sérülés érte).

– amelyet a Felhasználó nem összes tartozékával és alkatrészével küldött vissza.

A visszaküldeni kívánt terméket kérjük, amennyiben lehetséges, eredeti dobozában/csomagolásában küldje vissza, mellékelve hozzá a kapott garancialevelet/jótállási jegyet és valamennyi vásárláskor kapott dokumentumot. (használati utasítás, stb.)

Ha a visszaküldeni kívánt termékhez ajándék is tartozott, kérjük, azt is küldje vissza, anélkül azt nem áll módunkban befogadni.

Amennyiben ugyanabból a termékből több darabot rendelt és valamennyit szeretné visszaküldeni, csak abban az esetben áll módunkban azokat befogadni, ha azok közül 1 (azaz egy) termék került kibontásra és kipróbálásra. A többi terméket kizárólag bontatlan, eredeti csomagolásában, azaz nem használt állapotban áll módunkban befogadni.